دسته بندی
سه بعدی
درباره این کار

نام طرح : 710

نوع بافت : شونهر

شانه : 500

تراکم : 1000

رنگ : قرمز